ESP8266做F1C200S的spi网卡速度测试

使用SPI驱动ESP8266的sdio接口,ESP8266无flash。

esp8266我是从nodemcu上拆下来的。用20cm长的杜邦线与板子连的。

SPI时钟速度是30MHz

网络下行带宽在10Mbps

dav

[ 5] local 172.16.1.110 port 5001 connected with 172.16.1.109 port 58504
[ 5] 0.0-10.0 sec 11.3 MBytes 9.51 Mbits/sec
[ 5] 10.0-20.0 sec 11.8 MBytes 9.90 Mbits/sec
[ 5] 20.0-30.0 sec 11.9 MBytes 9.94 Mbits/sec
[ 5] 30.0-40.0 sec 11.7 MBytes 9.85 Mbits/sec
[ 5] 40.0-50.0 sec 11.5 MBytes 9.65 Mbits/sec
[ 5] 50.0-60.0 sec 11.8 MBytes 9.86 Mbits/sec
[ 5] 60.0-70.0 sec 11.7 MBytes 9.82 Mbits/sec
[ 5] 70.0-80.0 sec 11.6 MBytes 9.76 Mbits/sec
[ 5] 80.0-90.0 sec 11.6 MBytes 9.73 Mbits/sec
[ 5] 90.0-100.0 sec 11.6 MBytes 9.75 Mbits/sec
[ 5] 100.0-110.0 sec 11.7 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 110.0-120.0 sec 11.5 MBytes 9.61 Mbits/sec
[ 5] 120.0-130.0 sec 11.4 MBytes 9.56 Mbits/sec
[ 5] 130.0-140.0 sec 11.2 MBytes 9.43 Mbits/sec
[ 5] 140.0-150.0 sec 10.5 MBytes 8.78 Mbits/sec
[ 5] 150.0-160.0 sec 10.7 MBytes 8.94 Mbits/sec
[ 5] 160.0-170.0 sec 11.4 MBytes 9.53 Mbits/sec
[ 5] 170.0-180.0 sec 10.9 MBytes 9.17 Mbits/sec
[ 5] 180.0-190.0 sec 11.5 MBytes 9.64 Mbits/sec
[ 5] 190.0-200.0 sec 11.6 MBytes 9.75 Mbits/sec
[ 5] 200.0-210.0 sec 11.6 MBytes 9.75 Mbits/sec
[ 5] 210.0-220.0 sec 11.7 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 220.0-230.0 sec 11.5 MBytes 9.64 Mbits/sec
[ 5] 230.0-240.0 sec 11.7 MBytes 9.82 Mbits/sec
[ 5] 240.0-250.0 sec 10.9 MBytes 9.13 Mbits/sec
[ 5] 250.0-260.0 sec 8.37 MBytes 7.02 Mbits/sec
[ 5] 260.0-270.0 sec 8.92 MBytes 7.48 Mbits/sec
[ 5] 270.0-280.0 sec 9.11 MBytes 7.65 Mbits/sec
[ 5] 280.0-290.0 sec 9.08 MBytes 7.62 Mbits/sec
[ 5] 290.0-300.0 sec 9.22 MBytes 7.74 Mbits/sec
[ 5] 300.0-310.0 sec 9.19 MBytes 7.71 Mbits/sec
[ 5] 310.0-320.0 sec 9.18 MBytes 7.70 Mbits/sec
[ 5] 320.0-330.0 sec 8.87 MBytes 7.44 Mbits/sec
[ 5] 330.0-340.0 sec 8.90 MBytes 7.46 Mbits/sec
[ 5] 340.0-350.0 sec 9.05 MBytes 7.60 Mbits/sec
[ 5] 350.0-360.0 sec 8.67 MBytes 7.27 Mbits/sec
[ 5] 360.0-370.0 sec 8.73 MBytes 7.32 Mbits/sec
[ 5] 370.0-380.0 sec 8.41 MBytes 7.06 Mbits/sec
[ 5] 380.0-390.0 sec 8.46 MBytes 7.10 Mbits/sec
[ 5] 390.0-400.0 sec 9.05 MBytes 7.59 Mbits/sec
[ 5] 400.0-410.0 sec 8.45 MBytes 7.09 Mbits/sec
[ 5] 410.0-420.0 sec 9.01 MBytes 7.56 Mbits/sec
[ 5] 420.0-430.0 sec 10.6 MBytes 8.93 Mbits/sec
[ 5] 430.0-440.0 sec 11.5 MBytes 9.61 Mbits/sec
[ 5] 440.0-450.0 sec 11.8 MBytes 9.88 Mbits/sec
[ 5] 450.0-460.0 sec 11.4 MBytes 9.58 Mbits/sec
[ 5] 460.0-470.0 sec 11.2 MBytes 9.42 Mbits/sec
[ 5] 470.0-480.0 sec 11.4 MBytes 9.54 Mbits/sec
[ 5] 480.0-490.0 sec 11.4 MBytes 9.56 Mbits/sec
[ 5] 490.0-500.0 sec 11.4 MBytes 9.58 Mbits/sec
[ 5] 500.0-510.0 sec 11.6 MBytes 9.72 Mbits/sec
[ 5] 510.0-520.0 sec 11.6 MBytes 9.71 Mbits/sec
[ 5] 520.0-530.0 sec 11.7 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 530.0-540.0 sec 11.6 MBytes 9.75 Mbits/sec
[ 5] 540.0-550.0 sec 11.5 MBytes 9.67 Mbits/sec
[ 5] 550.0-560.0 sec 11.6 MBytes 9.70 Mbits/sec
[ 5] 560.0-570.0 sec 11.7 MBytes 9.82 Mbits/sec
[ 5] 570.0-580.0 sec 11.6 MBytes 9.74 Mbits/sec
[ 5] 580.0-590.0 sec 11.7 MBytes 9.84 Mbits/sec
[ 5] 590.0-600.0 sec 11.6 MBytes 9.76 Mbits/sec
[ 5] 600.0-610.0 sec 11.5 MBytes 9.66 Mbits/sec
[ 5] 610.0-620.0 sec 11.7 MBytes 9.85 Mbits/sec
[ 5] 620.0-630.0 sec 11.6 MBytes 9.71 Mbits/sec
[ 5] 630.0-640.0 sec 11.7 MBytes 9.78 Mbits/sec
[ 5] 640.0-650.0 sec 11.4 MBytes 9.60 Mbits/sec
[ 5] 650.0-660.0 sec 11.5 MBytes 9.61 Mbits/sec
[ 5] 660.0-670.0 sec 10.7 MBytes 9.00 Mbits/sec
[ 5] 670.0-680.0 sec 10.5 MBytes 8.79 Mbits/sec
[ 5] 680.0-690.0 sec 10.8 MBytes 9.04 Mbits/sec
[ 5] 690.0-700.0 sec 11.2 MBytes 9.36 Mbits/sec
[ 5] 700.0-710.0 sec 11.0 MBytes 9.24 Mbits/sec
[ 5] 710.0-720.0 sec 11.6 MBytes 9.77 Mbits/sec
[ 5] 720.0-730.0 sec 10.8 MBytes 9.10 Mbits/sec
[ 5] 730.0-740.0 sec 11.5 MBytes 9.61 Mbits/sec
[ 5] 740.0-750.0 sec 11.1 MBytes 9.27 Mbits/sec
[ 5] 750.0-760.0 sec 11.5 MBytes 9.61 Mbits/sec
[ 5] 760.0-770.0 sec 11.6 MBytes 9.73 Mbits/sec
[ 5] 770.0-780.0 sec 11.7 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 780.0-790.0 sec 11.4 MBytes 9.53 Mbits/sec
[ 5] 790.0-800.0 sec 10.7 MBytes 9.01 Mbits/sec
[ 5] 800.0-810.0 sec 8.97 MBytes 7.53 Mbits/sec
[ 5] 810.0-820.0 sec 8.77 MBytes 7.36 Mbits/sec
[ 5] 820.0-830.0 sec 8.92 MBytes 7.49 Mbits/sec
[ 5] 830.0-840.0 sec 8.81 MBytes 7.39 Mbits/sec
[ 5] 840.0-850.0 sec 8.37 MBytes 7.02 Mbits/sec
[ 5] 850.0-860.0 sec 6.72 MBytes 5.64 Mbits/sec
[ 5] 860.0-870.0 sec 10.3 MBytes 8.65 Mbits/sec
[ 5] 870.0-880.0 sec 11.7 MBytes 9.82 Mbits/sec
[ 5] 880.0-890.0 sec 11.7 MBytes 9.80 Mbits/sec
[ 5] 890.0-900.0 sec 11.7 MBytes 9.82 Mbits/sec
[ 5] 900.0-910.0 sec 11.3 MBytes 9.47 Mbits/sec
[ 5] 910.0-920.0 sec 11.5 MBytes 9.64 Mbits/sec
[ 5] 920.0-930.0 sec 11.5 MBytes 9.62 Mbits/sec
[ 5] 930.0-940.0 sec 11.6 MBytes 9.69 Mbits/sec
[ 5] 940.0-950.0 sec 11.3 MBytes 9.50 Mbits/sec
[ 5] 950.0-960.0 sec 11.5 MBytes 9.64 Mbits/sec
[ 5] 960.0-970.0 sec 11.5 MBytes 9.67 Mbits/sec
[ 5] 970.0-980.0 sec 11.8 MBytes 9.89 Mbits/sec
[ 5] 980.0-990.0 sec 11.8 MBytes 9.88 Mbits/sec
[ 5] 990.0-1000.0 sec 11.6 MBytes 9.74 Mbits/sec
[ 5] 1000.0-1010.0 sec 11.7 MBytes 9.78 Mbits/sec
[ 5] 1010.0-1020.0 sec 11.6 MBytes 9.70 Mbits/sec
[ 5] 1020.0-1030.0 sec 11.5 MBytes 9.68 Mbits/sec
[ 5] 1030.0-1040.0 sec 11.7 MBytes 9.80 Mbits/sec
[ 5] 1040.0-1050.0 sec 11.5 MBytes 9.61 Mbits/sec
[ 5] 1050.0-1060.0 sec 11.4 MBytes 9.60 Mbits/sec
[ 5] 1060.0-1070.0 sec 11.6 MBytes 9.77 Mbits/sec
[ 5] 1070.0-1080.0 sec 11.7 MBytes 9.81 Mbits/sec
[ 5] 1080.0-1090.0 sec 11.7 MBytes 9.78 Mbits/sec
[ 5] 1090.0-1100.0 sec 11.8 MBytes 9.90 Mbits/sec
[ 5] 1100.0-1110.0 sec 11.6 MBytes 9.75 Mbits/sec
[ 5] 1110.0-1120.0 sec 11.7 MBytes 9.81 Mbits/sec
[ 5] 1120.0-1130.0 sec 11.8 MBytes 9.89 Mbits/sec
[ 5] 1130.0-1140.0 sec 11.8 MBytes 9.88 Mbits/sec
[ 5] 1140.0-1150.0 sec 11.3 MBytes 9.47 Mbits/sec
[ 5] 1150.0-1160.0 sec 11.4 MBytes 9.53 Mbits/sec
[ 5] 1160.0-1170.0 sec 11.4 MBytes 9.53 Mbits/sec
[ 5] 1170.0-1180.0 sec 11.2 MBytes 9.39 Mbits/sec
[ 5] 1180.0-1190.0 sec 11.2 MBytes 9.39 Mbits/sec
[ 5] 1190.0-1200.0 sec 11.6 MBytes 9.72 Mbits/sec
[ 5] 1200.0-1210.0 sec 11.5 MBytes 9.64 Mbits/sec
[ 5] 1210.0-1220.0 sec 11.6 MBytes 9.76 Mbits/sec
[ 5] 1220.0-1230.0 sec 11.2 MBytes 9.36 Mbits/sec
[ 5] 1230.0-1240.0 sec 11.5 MBytes 9.62 Mbits/sec
[ 5] 1240.0-1250.0 sec 11.6 MBytes 9.73 Mbits/sec
[ 5] 1250.0-1260.0 sec 11.1 MBytes 9.33 Mbits/sec
[ 5] 1260.0-1270.0 sec 11.6 MBytes 9.70 Mbits/sec
[ 5] 1270.0-1280.0 sec 11.6 MBytes 9.74 Mbits/sec
[ 5] 1280.0-1290.0 sec 11.6 MBytes 9.76 Mbits/sec
[ 5] 1290.0-1300.0 sec 11.7 MBytes 9.78 Mbits/sec
[ 5] 1300.0-1310.0 sec 11.8 MBytes 9.89 Mbits/sec
[ 5] 1310.0-1320.0 sec 11.6 MBytes 9.72 Mbits/sec
[ 5] 1320.0-1330.0 sec 11.5 MBytes 9.65 Mbits/sec
[ 5] 1330.0-1340.0 sec 11.6 MBytes 9.76 Mbits/sec
[ 5] 1340.0-1350.0 sec 11.4 MBytes 9.55 Mbits/sec
[ 5] 1350.0-1360.0 sec 11.6 MBytes 9.71 Mbits/sec
[ 5] 1360.0-1370.0 sec 11.7 MBytes 9.78 Mbits/sec
[ 5] 1370.0-1380.0 sec 11.8 MBytes 9.92 Mbits/sec
[ 5] 1380.0-1390.0 sec 11.7 MBytes 9.80 Mbits/sec
[ 5] 1390.0-1400.0 sec 11.8 MBytes 9.92 Mbits/sec
[ 5] 1400.0-1410.0 sec 11.5 MBytes 9.64 Mbits/sec

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注